Pdf Chronische F Pathologie

Download Pdf Chronische F Pathologie

Lijst Chronische F Pathologie

a) Situaties die een gangrevalidatie noodzakelijk maken voor rechthebbenden vanaf hun

65ste verjaardag, die al eens gevallen zijn met risico op herhaling, te objectiveren door

de behandelend geneesheer en kinesitherapeut aan de hand van :

• de “Timed up & go” test, met een score hoger dan 20 seconden; en

• een positief resultaat op ten minste één van twee volgende testen, die allebei

moeten worden verricht :

(01) de “Tinetti” test, met een score kleiner dan 20/28;

02) de “Timed chair stands” test, met een score hoger dan 14 seconden.

De objectivering gebeurt met een uitgebreid bilan met medisch en kinesitherapeutisch

verslag, ondertekend door de behandelende geneesheer en de kinesitherapeut. Dit bilan

omvat onder meer de indicatie voor de oefeningen, beschrijving van de locomotorische

toestand aan de hand van hoger beschreven testen, vermelding van de comorbiditeit en

van het medicatiegebruik en de gedetailleerde beschrijving van het oefenprogramma.”

b) Psychomotorische ontwikkelingsstoornissen

Bij kinderen onder 16 jaar, na advies en behandelingsvoorstel door een van

ondervermelde geneesheren-specialisten en met een significant zwakkere score op een

gestandaardiseerde test.

Geneesheer-specialist voor :

– (neuro)pediatrie

– (neuro)pediatrie en F en P (*)

– neuropsychiatrie en F en P (*)

– neurologie

– neurologie en F en P (*)

– psychiatrie

– psychiatrie en F en P (*)

(*) F en P = specialist voor functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten.

Bij kinderen onder 19 maanden kan bovenvermeld advies, behandelingsvoorstel en

significant zwakkere score vervangen worden door de vaststelling van klinisch

duidelijke ontwikkelingsstoornissen op basis van een evaluatie in een gespecialiseerde

multidisciplinaire equipe, waar ten minste een (neuro)pediater deel van uitmaakt.”

c) Ademhalingsinsufficiëntie bij rechthebbenden die opgevolgd worden in het kader van

een revalidatie-overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis of

betreffende chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis. De

overeenkomst betreffende het obstructief slaapapneussyndroom is in deze alinea niet

beoogd.”

d) Chronische motorische of gemengde polyneuropathie.

Het motorisch deficit wordt gekwantificeerd door een gestandaardiseerde manuele

spierkrachttest waarbij volgens de classificatie van de ’Medical Research Council’ een

score van 3 of lager wordt toegekend. Een consultatie van een geneesheer-specialist en

de nodige diagnostische onderzoeken waaronder neurofysiologische testen hebben

voorafgaand plaatsgevonden. In geval in het medisch verslag de oorzaak van de

neuropathie en klinisch beeld duidelijk zijn, inzonderheid voor diabetes en

alcoholmisbruik, kan de behandeling aangevat worden zonder verdere

neurofysiologische investigatie.”

e) Chronisch vermoeidheidssyndroom :

Indien tijdens of na de tenlasteneming in een revalidatieprogramma verdere graduele

oefentherapie als zinvol wordt beoordeeld door de multidisciplinaire equipe van het

referentiecentrum voor patiënten lijdend aan het Chronisch vermoeidheidssyndroom.

De aard en de frequentie van het oefenprogramma zijn in overeenstemming met het

concept zoals gestipuleerd in het behandelingsplan overeengekomen tussen de huisarts

en de multidisciplinaire equipe van het referentiecentrum.

(De kennisgevingen voor de behandeling van het fibromyalgiesyndroom ingediend voor

de datum van de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig tot 31 december 2005.)

f) Fibromyalgiesyndroom :”

“K.B. 17.2.2005” (in werking 1.4.2005) + “K.B. 26.11.2006” (in werking 1.1.2007)

“De diagnose moet bevestigd zijn door een geneesheer, specialist voor reumatologie of

in de fysische geneeskunde en de revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek dat

de diagnostische criteria van de ACR (American College of Rheumatology) omvat. Deze

bevestiging, getekend door de geneesheer-specialist, moet voorkomen in het individueel

kinesitherapiedossier en weergeven dat de gebruikte diagnostische criteria wel degelijk

die van de ACR zijn.”

“K.B. 17.2.2005” (in werking 1.4.2005)

“Voor het einde van elk kalenderjaar dat volgt op het jaar van de eerste verstrekking van

de behandeling, moet de voornoemde geneesheer-specialist de evolutie van de

symptomen opnieuw evalueren, teneinde te bevestigen dat het noodzakelijk is dat de

behandeling wordt voortgezet in het kader van § 14. Deze bevestiging, getekend door de

geneesheer-specialist, moet voorkomen in het individueel kinesitherapiedossier.

g) Primaire cervicale dystonie aangetoond met een diagnostisch verslag opgesteld door

een geneesheer-specialist voor neurologie.”

h) lymfoedeem

• Bij een eenzijdige aantasting ter hoogte van een lidmaat (bovenste of onderste)

door een postradiotherapeutisch of postchirurgisch lymfoedeem dat

beantwoordt aan de volgende criteria:

– ofwel moet een perimetrie die is uitgevoerd op het hele lidmaat, of een

volumetrisch onderzoek van de hand of de voet een verschil van +5%

aantonen ten opzichte van het contralaterale lidmaat. Die metingen

moeten worden uitgevoerd volgens de protocollen die zijn vastgelegd

door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, op

voorstel van het College van geneesheren-directeurs.

– ofwel moet een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen de ernst

van de diagnose bevestigen als aan twee minder belangrijke criteria is

voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen van

de ledematen met het oog op de kinesitherapeutische tenlasteneming

ervan. Die classificatie wordt vastgelegd door het Comité van de

Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, op voorstel van het College

van geneesheren- directeurs

• Voor alle andere soorten van lymfoedeem moet een lymfoscintigrafisch

onderzoek in drie stappen de diagnose bevestigen als aan twee minder

belangrijke criteria is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de

oedemen met het oog op de kinesitherapeutische tenlasteneming ervan.

Voor de pathologische situaties die zijn opgesomd aan het eind van dit lid, is een

lymfoscintigrafisch onderzoek niet vereist. Toch moet een gemotiveerd verslag

van de geneesheer-specialist dat de diagnose en de verzorgingsnood

rechtvaardigt, ter beschikking van de adviserend geneesheer worden gehouden

en in het dossier van de rechthebbende, omschreven in § 9 van dit artikel,

worden vermeld. Die pathologische situaties zijn:

– rechthebbenden jonger dan 14 jaar waarvoor het uitvoeren van een

lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen niet aangewezen is.

– in geval van gemotiveerde fysische onmogelijkheid om een

lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen uit te voeren.”

I am raw html block.
Click edit button to change this html

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH